Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

Regulamin


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Biura Dokumentacji Zabytków

w Szczecinie

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, zwane dalej „Biurem”, działa na podstawie przepisów:

1/ ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 406),

2/ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zmianami),

3/ konwencji UNESCO w sprawie niematerialnego dziedzictwa kulturowego (Dz. U.
Nr 172 z 2011 r. poz. 1018)

3/ Statutu BDZ zatwierdzonego 13 czerwca 2012 r.

4/ niniejszego Regulaminu

§ 2

1/ Biuro jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest
Województwo Zachodniopomorskie.

2/ Bezpośredni nadzór oraz kontrolę organizacyjną i finansową nad działalnością Biura
sprawuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

2/ Biuro wykonuje działania na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

3/ Siedzibą Biura jest miasto Szczecin.

4/ Biuro prowadzi działalność finansową według zasad określonych dla instytucji kultury.

II. Zasady kierowania Biurem

§ 3

1/ Biurem kieruje dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa
Zachodniopomorskiego na czas określony, na zasadach i w trybie przewidzianym
w obowiązujących przepisach.

2/ W przypadku gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, w jego imieniu
Biurem kieruje starszy kustosz, zajmujący się sprawami etnografii.

3/ Główny księgowy odpowiada za sprawy finansowe Biura i wykonuje swoje zadania
zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 4

Dyrektor Biura:

 1. reprezentuje Biuro na zewnątrz,

 2. składa oświadczenia woli w imieniu Biura, w tym zawiera umowy,

 3. zarządza mieniem Biura,

 4. gospodaruje majątkiem i finansami Biura,

 5. wydaje przepisy wewnętrzne, w tym regulaminy i zarządzenia,

 6. prowadzi dobór i właściwe wykorzystanie kadr,

 7. sprawuje ogólny nadzór i kontrolę nad pracownikami Biura,

 8. tworzy warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

 9. nawiązuje i rozwiązuje stosunki pracy z pracownikami Biura oraz podejmuje inne czynności z zakresu prawa pracy,

 10. przedstawia Organizatorowi i właściwym instytucjom plany rzeczowe i finansowe, sprawozdania oraz wnioski inwestycyjne.

 11. programuje i planuje działalność Biura,

12. organizuje pracę Biura, dokonuje odpowiedniego podziału pracy i opracowuje
zakresy czynności pracowników,

13. sprawuje ogólny nadzór nad merytorycznie prawidłowym i zgodnym z przepisami
wykonywaniem czynności służbowych przez pracowników Biura,

14. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny i porządku pracy przez
pracowników Biura,

III. Struktura wewnętrzna Biura

§ 5

W ramach Biura funkcjonują stanowiska pracy:

1. ds. etnografii,

2. ds. krajobrazu kulturowego,

3. ds. zabytków ruchomych oraz miejsc upamiętnienia walki i męczeństwa,

4. ds. dokumentacji i nadzoru konserwatorskiego

5. ds. architektury zabytkowych układów przestrzennych

6. ds. promocji walorów kulturowych regionu

7. ds. zieleni zabytkowej

8. ds. zabytków techniki

9. ds. zabytków sztuki

10. główny księgowy

11. starszy księgowy

12. kasjer

Funkcje administracyjno-archiwizacyjne podzielone są między merytorycznych pracowników Biura.

IV. Zadania Biura

§ 6

Zadania Biura realizowane są przez pracowników Biura na stanowiskach wyszczególnionych w § 5 niniejszego regulaminu pod kierownictwem i przy udziale dyrektora Biura. Strukturę organizacyjną Biura przedstawia Schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 7

Do zadań stanowiska ds. etnografii należy:

 1. opracowywanie studiów krajobrazu kulturowego,

 2. opracowywanie kart układów przestrzennych,

 3. korekta kart ewidencyjnych z zakresu etnografii,

 4. tworzenie bazy danych o obiektach etnograficznych,

 5. opracowywanie kart adresowych,

 6. opracowywanie kart zdjęciowych kart architektury,

 7. opracowywanie kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa

 8. nadzór nad formalną i merytoryczną poprawnością opracowań konserwatorskich wykonywanych w Biurze.

§ 8

Do zadań stanowiska ds. krajobrazu kulturowego należy:

 1. opracowywanie kart układów przestrzennych,

 2. opracowywanie kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa,

 3. opracowywanie dokumentacji naukowo-konserwatorskich,

 4. opracowywanie kart zdjęciowych elementów krajobrazu kulturowego,

 5. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i osobami fizycznymi w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego,

 6. zastępowanie innych pracowników Biura w czasie ich nieobecności w zakresie odpowiadającym posiadanym kompetencjom zawodowym

§ 9

Do zadań stanowiska ds. zabytków ruchomych oraz miejsc upamiętnienia walki i męczeństwa należy:

 1. opracowywanie kart ewidencyjnych zabytków ruchomych,

 2. tworzenie bazy danych o zabytkach ruchomych,

 3. udział w komisjach konserwatorskich i nadzór nad pracami konserwatorskimi prowadzonymi przy zabytkach ruchomych,

 4. opracowywanie katalogów zabytków ruchomych,

 5. prowadzenie archiwum negatywów,

 6. opracowywanie kart detalu architektonicznego,

 7. opracowywanie kart zdjęciowych zabytków ruchomych.

 8. zastępowanie innych pracowników Biura w czasie ich nieobecności w zakresie odpowiadającym posiadanym kompetencjom zawodowym

§ 10

Do zadań stanowiska ds. dokumentacji i nadzoru konserwatorskiego należy:

 1. opracowywanie kart detalu architektonicznego,

 2. opracowywanie kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa,

 3. opracowywanie studiów krajobrazu kulturowego dla terenów małomiasteczkowych

 4. konsultacje z zakresu przygotowania i prowadzenia remontów i konserwacji obiektów zabytkowych oraz gromadzenie i upowszechnianie informacji o możliwościach dofinansowania tych prac

 5. prowadzenie nadzorów prac remontowych

 6. zastępowanie innych pracowników Biura w czasie ich nieobecności w zakresie odpowiadającym posiadanym kompetencjom zawodowym

§ 11

Do zadań stanowiska ds. architektury zabytkowych układów przestrzennych należy:

 1. opracowywanie kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa,

 2. opracowywanie kart adresowych,

 3. opracowywanie dokumentacji naukowo-konserwatorskich zabytkowych zespołów przestrzennych,

 4. opracowywanie kart zdjęciowych zabytkowych układów przestrzennych,

 5. opracowywanie programów konserwatorskich rewaloryzacji i rewitalizacji zabytkowych zespołów przestrzennych,

 6. realizacja działań w zakresie promowania walorów kulturowych regionu,

 7. realizacja działań w zakresie kształtowania świadomości kulturowej mieszkańców regionu

 8. zastępowanie innych pracowników Biura w czasie ich nieobecności w zakresie odpowiadającym posiadanym kompetencjom zawodowym

§ 12

Do zadań stanowiska ds. promocji wartości kulturowych regionu należy:

1. współprowadzenie spraw związanych z organizacją imprez własnych Biura
i realizowanych we współpracy z innymi instytucjami

2. opracowanie tekstów do folderów i wydawnictw związanych z promocją kulturową
regionu

3. podejmowanie działań związanych z kształtowaniem świadomości kulturowej
mieszkańców regionu

4. realizacja wystaw związanych z promocją kulturową regionu

5. prowadzenie prelekcji związanych z promocją kulturową regionu

6. zastępowanie innych pracowników Biura w czasie ich nieobecności w zakresie
odpowiadającym posiadanym kompetencjom zawodowym

§ 13

Do zadań stanowiska ds. zieleni zabytkowej należy:

 1. opracowywanie kart ewidencyjnych i dokumentów studialnych (m.in. dokumentacji naukowo-konserwatorskich), odnoszących się do zespołów zieleni zabytkowej,

 2. tworzenie bazy danych o zespołach zieleni zabytkowej,

 3. opracowywanie opinii dotyczących zabytków zieleni zabytkowej,

 4. opracowywanie kart zdjęciowych zieleni zabytkowej,

 5. opracowywanie działań w zakresie kształtowania świadomości społecznej, odnoszącej się do poszanowania zieleni zabytkowej,

 6. zastępowanie innych pracowników Biura w czasie ich nieobecności w zakresie odpowiadającym posiadanym kompetencjom zawodowym,

§ 14

Do zadań stanowiska ds. zabytków techniki należy:

 1. opracowywanie kart ewidencyjnych i dokumentów studialnych (m.in. dokumentacji naukowo-konserwatorskich), odnoszących się do zabytków techniki,

 2. tworzenie bazy danych o zabytkach techniki,

 3. opracowywanie opinii dotyczących zabytków techniki,

 4. opracowywanie kart zdjęciowych zabytków techniki,

 5. opracowywanie działań w zakresie kształtowania świadomości społecznej, odnoszącej się do poszanowania zabytków techniki,

 6. zastępowanie innych pracowników Biura w czasie ich nieobecności w zakresie odpowiadającym posiadanym kompetencjom zawodowym

§ 15

Do zadań stanowiska ds. zabytków sztuki należy:

 1. opracowywanie kart ewidencyjnych i dokumentów studialnych (m.in. dokumentacji naukowo-konserwatorskich), odnoszących się do zabytków sztuki,

 2. tworzenie bazy danych o zabytkach sztuki,

 3. opracowywanie opinii dotyczących zabytków sztuki,

 4. opracowywanie kart zdjęciowych zabytków sztuki,

 5. opracowywanie działań w zakresie kształtowania świadomości społecznej, odnoszącej się do poszanowania zabytków sztuki,

 6. zastępowanie innych pracowników Biura w czasie ich nieobecności w zakresie odpowiadającym posiadanym kompetencjom zawodowym

§ 16

Do zadań kasjera należy:

 1. prowadzenie kasy Biura Dokumentacji Zabytków,

 2. prowadzenie ewidencji obrotu gotówkowego (raport kasowy),

 3. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania

§ 17

Do zadań głównego księgowego należy:

 1. prowadzenie rachunkowości Biura,

 2. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z przepisami prawa i polityką rachunkowości,

 3. sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,

 4. opracowywanie planów wydatków i sprawozdań finansowych oraz bilansów,

 5. nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych - terminową realizacją zobowiązań i egzekucją należności,

 6. współpraca z dyrektorem w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,

 7. nadzór nad pracą kasjera i starszego księgowego

§ 18

Do zadań starszego księgowego należy:

 1. naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac pracowników,

 2. prowadzenie ewidencji środków trwałych,

 3. współpraca z głównym księgowym w zakresie prowadzenia rachunkowości Biura,

 4. zastępowanie głównego księgowego w czasie jego nieobecności

§ 19

Prowadzenie spraw osobowych pracowników Biura, kontrolę przestrzegania regulaminu pracy i ewidencję czasu pracy dyrektor Biura powierza jednemu z pracowników merytorycznych Biura, wpisując wymienione w § 19 zakresy czynności do
zakresu obowiązków tego pracownika.

V. Postanowienia wspólne

§ 20

Regulamin może zostać zmieniony w drodze Zarządzenia dyrektora Biura
- po uzyskaniu opinii Organizatora - i podany (w uaktualnionej wersji) do wiadomości pracowników przynajmniej na 14 dni przed jego wprowadzeniem.

§ 21

Czas pracy pracowników Biura wynosi 40 godzin tygodniowo a jego dzienny rozkład
uzależniony jest od ilości czasu pracy w terenie. Za pracę w godzinach nadliczbowych,
w tym wykonywaną w terenie, pracownikom przysługuje czas wolny. W przypadku pracy w siedzibie Biura praca wykonywana jest w godzinach 7.30 - 15. 30. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może w odniesieniu do poszczególnych pracowników określić inne godziny pracy w siedzibie Biura. Wszelkie szczegółowe zagadnienia związane z warunkami pracy określone są w Regulaminie Pracy BDZ przyjętym przez dyrektora Zarządzeniem nr 3/2007 z dn. 16. 01. 2007 r.

§ 22

Wszelkie sprawy dotyczące wynagradzania pracowników określa Regulamin Wynagradzania i Premiowania wraz z załącznikami, wprowadzony przez dyrektora BDZ Zarządzeniem nr 1/2010 (z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.).

§ 23

Pracownicy korzystają ze środków Funduszu Świadczeń Socjalnych w oparciu
o Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przyjęty przez kierownika Biura w dn. 3 listopada 2005 r., dotyczący tego funduszu.

§ 24

We wszystkich innych przypadkach, których nie obejmuje niniejszy Regulamin ani inne Regulaminy Biura, pracowników dotyczą rozwiązania prawne zawarte w Kodeksie Pracy.

§ 25

Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 lutego 2013 r., tj. 14 dni od jego wydania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Hamberg - Federowicz 01-02-2013 09:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Cezary Nowakowski 21-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 01-02-2013 09:32