Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

Dostawa programów komputerowych, sprzętu multimedialnego, sprzętu fotograficznego i opraw wystawienniczych


ZAMAWIAJĄCY:

 

Dyrektor

Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34  

na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 164 z późn. zm.).  

O G Ł A S Z A

PRZETARG NIEOGRANICZONY  

 

 1. Przedmiot przetargu

 

 1. Dostawa programów komputerowych, sprzętu multimedialnego, sprzętu fotograficznego i opraw wystawienniczych

(o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 60 000 euro).

 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:

 ZADANIE 1: Dostawa programów komputerowych - CPV 30241310-6:

  • program do prac projektowych - inwentaryzacyjnych ( 1 szt.),

  • program do waloryzacji kulturowej na mapach (1 szt.),

ZADANIE 2: Dostawa sprzętu multimedialnego:

 • projektor multimedialny (1 szt.) - CPV 32322000-6 ,

 • ekran do projektora multimedialnego (1 szt.) - CPV 33453400-4,

ZADANIE 3: Dostawa sprzętu fotograficznego:

 • kamera cyfrowa (1 szt.) - CPV 32333200-8,

 • aparat fotograficzny - lustrzanka cyfrowa ( 1 szt.) - CPV 33451000-6,

 • lampa błyskowa do aparatu fotograficznego (1 szt.) - CPV 33453110-3,

 • karty pamięci do aparatów fotograficznych (2 szt.) - CPV 33450000-9,

 • płyty CD (200 szt.) - CPV 30217300-6,

ZADANIE 4: Dostawa opraw wystawienniczych (20 szt.) - CPV 28524300-4.  

 1. Dostawa będzie realizowana w ramach zadania p.n.:„NOWE MOŻLIWOŚCI - NOWE HORYZONTY. Poprawa stanu bazy technicznej służącej zachowaniu i ochronie dziedzictwa kulturowego województwa zachodniopomorskiego” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, z Programu Operacyjnego MECENAT 2007 „Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego”.  

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.  

 1. Tryb zamówienia :

 

przetarg nieograniczony  

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie tymczasowej Zamawiającego Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.bdz.szczecin.pl - Biuletyn Informacji Publicznej.  

 1. Termin wykonania zamówienia:

 

Wymagany termin wykonania (dostawy) zamówienia w odniesieniu do zakresu całkowitego, jak również do jakiejkolwiek jego części (wyodrębnionego), ustala się do 14 dni, licząc od dnia podpisania umowy.  

 1. Warunki udziału w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie ci wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 164 z późn. zm.), a mianowicie:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności,

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków wykonawca przedstawi wraz z ofertą:

  • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ustawy,

  • kopia poświadczona za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.  

 1. Kryterium oceny ofert  

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%).  

 1. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w tymczasowej siedzibie Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie przy placu Orła Białego 2, 70-562 Szczecin lub pocztą w zamkniętych, opieczętowanych i opisanych kopertach z napisem „Oferta przetargowa na: Dostawę programów komputerowych, sprzętu multimedialnego, sprzętu fotograficznego i dostawę opraw wystawienniczych” w terminie do 21 czerwca 2007 r. do godz. 10.30. (data ogłoszenia: 06.06.2007 r.). 

 1. Termin związania ofertą

 

Termin związania z ofertą : 30 dni od terminu składania ofert, czyli do dnia 21 lipca 2007 r.

 

 1. Informacje pozostałe

 

   1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej,

   2. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów,

   3. Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91 a - 91 c.  

Data ogłoszenia: 06 czerwca 2007 r. 

_______________________________

podpis osoby uprawnionej  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 og_oszenie.doc 2007-06-06 16:17:26 48KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zal_1_opis_przedmiotu_zamowienia.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-06-06 16:17:26 63KB 304 razy
2 zal_2_formularz_oferty.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-06-06 16:17:36 43KB 75 razy
3 zal_3_projekt_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-06-06 16:17:45 27,1KB 103 razy
4 za_4_o_wiadczenie_do_oferty.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-06-06 16:17:54 29KB 80 razy
5 SIWZ-BDZ_str1.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-06-11 09:26:34 51KB 101 razy
6 SIWZ-BDZ_str2-13.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-06-11 09:26:42 126,5KB 86 razy
Wynik postępowania
1 uniewaznienie_postepowania.doc 2007-06-27 15:07:25 510,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Hamberg - Federowicz 06-06-2007 16:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Hamberg - Federowicz 03-10-2012 10:30